#Carrboro House on tour tomorrow (Saturday)!

#Carrboro House on tour tomorrow (Saturday)! fb.me/2VGns4rRm